Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. In de WNT is een bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector.
Hoewel de WNT binnen de groep Travers niet op alle entiteiten van toepassing is, volgt Travers deze wet voor al haar entiteiten en blijft met de bezoldiging van haar topfunctionarissen binnen de in deze wet gestelde normen.

Voor onderstaande entiteiten is de WNT van toepassing: