Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) ingegaan. In de WNT is een bezoldigingsmaximum bepaald voor topfunctionarissen in de (semi) publieke sector.
Hoewel de WNT binnen de groep Travers niet op alle entiteiten van toepassing is, volgt Travers deze wet voor al haar entiteiten en blijft met de bezoldiging van haar topfunctionarissen binnen de in deze wet gestelde normen.

Voor de entiteiten Stichting Travers Welzijn en Stichting Vrijwilligerscentrale ZwolleDoet! is de WNT van toepassing, de verantwoording hiertoe is onderdeel van de betreffende jaarverslagen.