Wet Normering Topinkomens

Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Hoewel de WNT binnen de groep Travers alleen van toepassing is op Stichting Travers Welzijn, volgt Travers deze wet voor al haar stichtingen en blijft met de bezoldiging van haar topfunctionarissen binnen de in deze wet gestelde normen.